Kwetsuur op training of wedstrijd

Wat te doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de kosten?

Stap 1
 • De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een arts en neemt het formulier“Aangifte voor ongeval” mee. De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in. Dit formulier is beschikbaar in de kantine, vraag ernaar
 • Vervolgens bezorgt u het ongevallenformulier, voorzien van een kleefstrookje van de mutualiteit en een papier met de bijkomende info ( datum, uur, coach) en de beschrijving van de feiten aan Koert Hermans. HET LID OF OUDER VULT NOOIT ZELF DE AANGIFTE IN
 • Onze secretaris jeugd moet het ingevulde formulier opsturen naar de voetbalbond en dat moet gebeuren uiterlijk binnen de 21 kalenderdagen na het voetbalongeval. Vandaar het belang om zo vlug mogelijk de ongevalsaangifte ingevuld terug te bezorgen aan de club
 • De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval verzamelen

  Opmerking:
 • Is dit formulier niet binnen de 21 dagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen in de kosten
 • Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw arts (als er kinesitherapie nodig is vraag zeker 9 beurten aan)
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende)
Stap 2
 • Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er in Brussel een dossier is aangelegd, zal u een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de arts op het moment van genezing.
 • Indien de arts beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de arts bij Koert Hermans. De jeugdsecretaris zal een aanvraag indienen in Brussel. Dit dient te gebeuren vooraleer de volgende sessie moet aangevat worden. De voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum.
 • De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel
 • Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten
 • Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen
Stap 3
 • Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen
 • Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan Koert Hermans. De secretaris zal dit opsturen naar Brussel.
 • Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt Sporting Hasselt het bedrag van de tussenkomst
 • Het geld wordt nadien door de penningmeester op de bankrekening van de ouders van de jeugdspeler gestort ofwel op de bankrekening van de speler zelf indien het een volwassene betreft

  Opmerking:
 • Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen dus niet trainen noch spelen
 • Let erop dat de arts de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier
 • De onkosten van het gebeurlijke ongeval kunnen tot 2 jaar na het ongeval binnengebracht worden. U dient dus niet te wachten op een afrekening van ziekenhuis of dergelijke alvorens het “bewijs van genezing” binnen te brengen. Het is eveneens mogelijk dat de arts oordeelt dat de speler mag voetballen maar dat de “genezing” nog even op zich laat wachten”
 • Vergeet niet, bij het indienen van uw documenten bij de gerechtigde correspondent, uw rekeningnummer te vermelden
 • Brussel houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor de administratieve kosten. Op dit ogenblik bedraagt dit bedrag circa 10€
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald
 • Wanneer men als aangesloten speler, oefenmeester of begeleider een blessure oploopt tijdens een wedstrijd of een training, dan kan men een beroep doen op het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB
 • De financiële tussenkomsten worden betaald door het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB. Dit fonds – géén verzekering – verleent financiële hulp aan de slachtoffers van een sportongeval. Het F.S.F. dekt alle kosten veroorzaakt door sportongevallen, na aftrek van de door de ziekenfondsen terugbetaalde sommen tot de wettelijke normen bepaald in de nomenclatuur (medische prestatie met een door het RIZIV bepaalde prijs). Er wordt enkel tussengekomen in die gevallen die ook door de ziekenfondsen worden gedekt! Het is misschien wel het overwegen waard om een individuele bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten. De terugbetaling kan daar hoger liggen! Uiteraard is dit volledig vrijblijvend
 • Enkel onze jeugdsecretaris is gemachtigd om briefwisseling met de voetbalbond te voeren. Bij eventuele vragen of opmerkingen is het best om die persoon te contacteren