Leefreglement 2018-2019

Dit ‘Intern Reglement’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van Sporting Hasselt : spelers, staf en ouders. Bij meerdere hoofdstukken verwijzen we door naar de meer specifieke charters. Deze zijn te raadplegen via deze website of te verkrijgen in het jeugdsecretariaat. Strikte naleving van de richtlijnen moet er borg voor staan dat onze fundamentele waarden van Sporting (Sportiviteit, passie, openheid, respect, teamspirit, inzet, nederigheid, groei) steeds en overal zijn terug te vinden. De jeugdopleiding van Sporting Hasselt dankt dan ook elkeen voor het naleven en doen naleven van deze richtlijnen.

Stiptheid
• Voor de training tracht je uiterlijk 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het oefenveld.
• Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.
• Aanwezigheid op de training is verplicht.
• Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn op de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig en persoonlijk de trainer. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus.
• Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1u30 (u15 tot u21), 1u15 (u7 tot u13) of 1u (hertjes en u6) voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
• Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen.
• Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen (vanaf 11j). Indien je deze vergeten bent, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement KBVB).

Houding
• Wees altijd en overal beleefd en behandel medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
• Bij aankomst en vertrek geef je je trainers, afgevaardigden en medespelers steeds een hand.
• Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na elke wedstrijd.
• In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten zullen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.
• Wanneer je op de club bent, geef je altijd het beste van jezelf.

Sociale media
• Over de club, medewerkers en medespelers wordt enkel positief gesproken. In geen geval verstuur je negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen.
• Niet alle informatie via sociale media is correct of goed onderbouwd. Beperk het gebruik van Facebook, Twitter, e.d.

Hygiëne
• Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen (met gebruik van badslippers).
• Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing,... ) gedragen tijdens de training of wedstrijd.

Informatie
• De maandschema’s voor de opleiding zijn beschikbaar via website of socceronline.
• Algemene en specifieke informatie m.b.t. trainingen en wedstrijden is voor elke ploeg raadpleegbaar via de jeugdwebsite of de app Socceronline
• Trainings- & wedstrijdschema’s hangen steeds uit op de info- & prikborden in de jeugdvoetbalcentra.
• Alle aankondigingen, nieuwsberichten en bijkomende informatie is terug te vinden op deze website of mailing vanuit Socceronline

Vervoer
• De regels van de Belgische wetgeving zijn van toepassing wanneer verplaatsingen per auto gemaakt worden.
• Er worden geen bussen ingelegd voor competitiewedstrijden.
• De auto's vertrekken stipt op het afgesproken tijdstip. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever wil gaan, vraagt ten laatste twee dagen op voorhand toestemming aan de technisch coördinator. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

Studie & Voetbal
• Studies hebben altijd voorrang op voetbal.
• Indien je verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.
• Tijdens de examens zal het trainingsritme aangepast worden voor de oudere leeftijdscategorieën.
• Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!
• Spelers met vragen of problemen kunnen steeds terecht bij hun trainer of coördinator.

Kwetsuren (bijkomend zie Charter Verzekeringen)
• Bij een kwetsuur kan je bij je afgevaardigde of het secretariaat een ongevalsaangifte bekomen. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld bij de verantwoordelijke (Wie ?) of op het secretariaat ingeleverd te worden. De volledige procedure kan je verkrijgen via je afgevaardigde of op de website.
• Gelieve bij kwetsuren de clubarts (of andere sportdokter) of clubkinesist (sportpraktijk) te raadplegen. Communiceer de diagnose ook naar je trainer via een attest.
• Tijdens kwetsuren wordt er van je verwacht om zeker de thuiswedstrijden van je ploeg bij te wonen.

Verzorging en voeding (bijkomend zie Charter Voeding & Verzorging)
• Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties. Zij dienen dus ook vermeden te worden.
• Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
• Voor een training of wedstrijd raden we aan een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende (Cola, Sprite, Fanta,… ) dranken wordt afgeraden.
• Ook het opnemen van gezonde voedingsstoffen na training of wedstrijd wordt ten zeerste aangeraden.
• Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen. Hou op deze manier alleszins je gewicht onder controle.
• Het is aangeraden om een grondige medische check-up te laten uitvoeren alvorens voetbal in competitieverband te beoefenen. Een cardio-onderzoek kan hiervan deel uit maken •

Kledij & Materiaal (bijkomend zie Charter Kledij & Ballen)
• Elke jeugdspeler ontvangt jaarlijks een kledijpakket dat volgens de richtlijnen moet gebruikt worden.
• Kousen kunnen via de kledijverantwoordelijke aangekocht worden. Boven deze kousen worden geen anderskleurige sokken of tape gedragen. Scheenbeschermers zijn verplicht (aan te schaffen door speler).
• Tijdens de wedstrijd wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde koersbroeken.
• Voetbalschoenen: tot en met -10 is men van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi's) te trainen.
• Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.
• Het dragen van een lange broek is verplicht van november tot februari, het gebruik van een regenvest is aan te raden.
• Jouw voetbalschoenen dienen steeds gepoetst te zijn. Extra kledij kan aan democratische prijzen via de club worden aangekocht. Op de Kickoff van 26 mei of via de kledijverantwoordelijke.
• De verloren voorwerpen bevinden zich in de gang of kantine.
• Iedere jeugdspeler ontvangt bij de start van de trainingen een nieuwe bal. De speler is hiervoor verantwoordelijk en dient deze elke training mee te brengen (bij vergetelheid kan er niet meegetraind worden).
• Indien de bal stuk is, wordt deze binnengebracht bij de logistiek verantwoordelijke van het centrum en indien mogelijk hersteld of vervangen.
• Bij verlies wordt de jeugdspeler doorverwezen, waar een nieuwe bal kan aangekocht worden voor 15 EUR. Trainen met andere ballen is niet toegelaten.
• Het oppompen van ballen gebeurt in groep onder supervisie van trainer of afgevaardigde. De voorschriften met betrekking tot opblazen dienen strikt nageleefd te worden.
• De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een koptelefoon, iPad, iPhone, e.d. schade werd toegediend. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de speler zelf.

Infrastructuur
• De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren getrapt. Indien dit toch gebeurt en schade wordt vastgesteld, zal de club naargelang de omstandigheden optreden en het individu of de ploeg verantwoordelijk stellen.
• De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding in de gangen, kleedkamers of onder de douche.
• De kleedkamers en terreinen worden na elke training en wedstrijd steeds in ordelijke staat achtergelaten. Spelers, trainers en afgevaardigden zijn hiervoor verantwoordelijk.
• Er wordt voor of na training/wedstrijd niet over een ander terrein gelopen.
• Opwarmen voor de wedstrijd gebeurt in de daarvoor voorziene opwarmingszones.
• Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training weer verzameld worden (en op ordentelijke manier in het materiaalhok geplaatst).
• Verplaatsbare doelen worden tijdens de trainingen steeds vastgezet en na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
• Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

Ouders (bijkomend zie Charter Ouders)
Wij (ouders, familie en vrienden van jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden.
Het moet spelers, ouders, toeschouwers, afgevaardigden en trainers mogelijk zijn om van voetbal te genieten in een veilige en positieve omgeving.
We moeten altijd goed in ons achterhoofd houden dat jeugdvoetbal een tijd is om de spelers hun technische, fysische, mentale en tactische vaardigheden te ontwikkelen. Winnen is niet alles.
Bij aansluiting van de jeugdspeler gaan de ouders akkoord met wat wij van hen verwachten en beschreven hebben in het Charter Ouders.

Testtraining of -wedstrijd
• Het is niet toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden ingericht door andere ploegen zonder toestemming van de club. Gelieve de verantwoordelijke coördinator te contacteren indien je hiervoor een uitnodiging ontvangt en in overleg wordt er dan beslist.

Administratie
• Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de jeugdsecretaris Koert.

Lidgelden
• Het lidgeld moet voldaan worden vóór de datum die aangegeven is op de jaarlijkse brief. 01/07/2018
• Bij stopzetting van het lidmaatschap vóór 1/11 wordt 50% van het lidgeld terugbetaald.
• Na 1/11 is er geen recuperatie van een deel van het lidgeld meer mogelijk.
• Er is korting op het lidgeld bij een tweede of derde inschrijving uit hetzelfde gezin.

Disciplinaire maatregelen
• Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer en/of de coördinator een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen.
• Boetes opgelegd door de KBVB zullen steeds individueel doorgerekend worden.

Vakantie
• Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens de training- en wedstrijdperiodes. Spelers worden verwacht dat ze weinig mogelijk activiteiten missen. De voorbereiding start zoals aangegeven en hierop worden alle spelers verwacht. Gelieve 3 weken op voorhand je trainer te verwittigen indien je toch niet aanwezig zou kunnen zijn.

Events
• Bij clubevenementen wordt op de medewerking en verantwoordelijkheid van jeugdspelers gerekend.
• Aan de hand van een schema en vaste afspraken bepaalt de jeugdopleiding welke leeftijdscategorieën hiervoor in aanmerking komen.

Evaluaties
• Er vinden 3 algemene evaluaties plaats op één seizoen, afgaande op trainings- & wedstrijdbeoordelingen:
1/ begin September: interne evaluatie met trainers & coördinatoren
2/ in December: tussentijds functioneringsgesprek met speler en ouder
3/ begin april: oudercontact waarin een evaluatie van het voorbije seizoen wordt gegeven en de vooruitzichten op het nieuwe seizoen besproken worden.
• Begin september vindt er een infoavond plaats waarin de algemene opleidingsvisie besproken wordt en alwaar mogelijkheid is om per ploeg afspraken te maken.

Sponsoring
• Alle sponsoring verloopt via de verantwoordelijke van de commerciële cel.